محصولات شرکت تیغاب
ماسه دوبار شور

ماسه شکسته (ملاتی)

ماسه شکسته شسته (ویژه)

شن شکسته بادامی 25-4.75
شن شکسته بادامی 19-9.5

شن گرد گوشه