محصولات شرکت ابرار شن
ماسه طبیعی 06

ماسه بادی (فیلـر)

ماسه شکسته 06

شن شکسته شسته 9.5-19
شن شکسته شسته 9.5-25

شن شکسته شسته عدسی 6-3

شن طبیعی شسته