افتخارات
افتخارات گروه شرکتهای تیغاب و ابرارشن

- اولین دارنده نشان استاندارد ملی302 ایران
- واحد نمونه برترکشوردرهمایش روزجهانی استاندارد سال 92
- واحد نمونه ششمین و هفتمین همایش استاندارد وکیفیت استان تهران درسالهای 91 و 92
- برگزیده نخستین همایش حلقه های کنترل کیفیت،خلاقیت ونوآوری سال 91
- برنده تندیس طلایی کیفیت استاندارد مصالح ساختمانی سال 90
- برنده جایزه خاص مدیر کنترل کیفیت برتردر نخستین همایش حلقه های کنترل کیفیت،خلاقیت ونوآوری سال91
- برنده لوح سپاس مدیر کنترل کیفیت نمونه در پنجمین و هفتمین وهشتمين همایش استاندارد وکیفیت استان تهران درسالهای 90،92 و 93